Ved inngåelse av avtale om mottak av alarm, gjelder følgende vilkår:

 

1. Om avtalen

Alarmsentral Brann Innlandet (heretter kalt ABI) skal motta automatiske brannalarmer og heisalarmer på vegne av samarbeidskommunene i Innlandet. Det lokale brannvesenet/kommunen er avtalepart, signerer avtalen og fakturerer abonnenten.

ABI administrerer tjenesten. Dette omfatter oppdatering av opplysninger, utarbeidelse av kontrakt og faktureringsgrunnlag for brannvesenet/kommunen, oppfølgning av abonnent, og faktureringsgrunnlag ved unødige alarmer/utrykninger

 

2. Type alarm

Brannvesenet tilbyr kun mottak fra brannvarslingsanleggog heisalarmer.

  • Mottak av automatiske brannalarmer fra deltakerkommunene, offentlige bygg, og private næringseiendommer.
  • Mottak av heisalarmer fra deltakerkommunene, offentlige bygg, og private næringseiendommer.

3. Krav til alarmanlegget

3.1     Alarmanlegget hos abonnenten tilknyttes ABI. Overføringsutstyret skal godkjennes av ABI.

3.2     Dersom objektet/bygget er seksjonert i flere seksjoner og/eller det er installert sprinkleranlegg, skal dette skilles på flere innganger på alarmsenderen.

3.3     Ved utløst alarm, responderer ABI i henhold til oppsatt prosedyre for objektet. Lokalt brannvesen/ABI utarbeider egen prosedyre i samråd med abonnenten.

3.4     Alarmanlegget skal som minimum tilfredsstille de offentlige krav til slike anlegg, og være i henhold til leverandørens spesifikasjoner. Med slike anlegg menes både brannalarmanlegget og alarmsenderen. Utstyret for overføring av alarmen (alarmsenderen) skal være godkjent av ABI, og bekostes i sin helhet av abonnenten. ABI/brannvesenet har ikke ansvar for brudd på overføring og/eller feil på alarmsenderen.

3.5     Abonnenten er ansvarlig for nødvendig vedlikehold, teste og kontrollere alarmanlegget/alarmsenderen, slik at det fungerer som forutsatt. Test av alarmanlegg/alarmsender skal minimum utføres en gang i året. Dette bør inngå ved årskontroll.

3.6     Abonnenten må sørge for at brukere av objektet/bygget har nødvendig opplæring i bruk og betjening av alarmanlegget, og er godt kjent med avtalt instruks ved utløst alarm på alarmstedet.

3.7     Abonnenten må montere godkjent nøkkelboks.Type og plassering avtales med lokalt brannvesen. Nøkkelboksen skalinneholde nøkler som gir lokalt brannvesen adgang til helebygget. Om det er flere nøkler, skal hver nøkkel merkes tydelig. Se eget vedlegg vedrørende merking av nøkler. Nøkkelboksen skal alltid kobles opp mot eget alarmpunkt på alarmsenderen. Krav om nøkkelboks gjelder også abonnenter med døgnvakt på alarmstedet.
Det er eiers ansvar å informere brannvesenet om endringer i nøkkelsystemet.

3.8     Godkjent orienteringsplan må være satt opp på alarmstedet, ved brannsentral, og ved eventuelle betjeningspanel/brannmannspanel som er satt opp på alarmstedet.

3.9     Abonnenten gir de opplysninger om alarmstedet som brannvesenet ber om, og som også fremgår av bestillingsskjema fra leverandør av alarmsender. Ved endringer skal abonnenten oppdatere kontaktinformasjonen for objektet. Primær-kontaktperson og kontaktpersoner skal revideres minimum en gang pr år. Beskrivelse/skjema for oppdatering av kontaktinformasjon finnes på 110-innlandet.no. Det er eiers ansvar at ABI har oppdatert kontaktinformasjon.

3.10   Før alarmanlegget kan settes aktivt hos ABI, må følgende av punktene minimum være utført:

Nøkler må være lagt inn i nøkkelboks, og lås må være programmert med lokalt brannvesens sin nøkkel.

Nødvendige kontaktpersoner med telefonnummer må være registrert hos ABI

Godkjent orienteringsplan må være satt opp på

Etter at alarmanlegget er satt aktivt skal alle alarmpunkter funksjons-testes mot ABI.

 

4. Uønskede alarmer

4.1     Ved utrykning på grunn av unødig alarm kan lokalt brannvesen belaste abonnenten med et gebyr for unødig utrykning. Som utrykning regnes alle utrykninger hvor brannbilene har kjørt ut av brannstasjonen, eller forlatt annet oppdrag for å rykke ut til alarmstedet. Som unødig alarm, regnes alarm som skyldes manglende vedlikehold, uaktsomhet, feil bruk (for eksempel varme arbeider), teknisk feil, eller feil bruk av utstyr (for eksempel feil plassering eller feil type detektor). Uforklarlig årsak regnes som teknisk feil.

4.2     Ved utrykning på grunn av falsk alarm kan lokalt brannvesen belaste abonnenten med et gebyr for unødig utrykning. Som utrykning regnes alle utrykninger hvor brannbilene har kjørt ut av brannstasjonen, eller forlatt annet oppdrag for å rykke ut til alarmstedet. Som falsk alarm, regnes alle alarmer som er utløst i ond hensikt. Alle alarmer som er utløst av manuell melder som ikke er brann, regnes som falsk alarm

4.3     Ved gjentatte alarmer som skyldes forhold som beskrevet over, kan lokalt brannvesen kreve utkopling av anlegget, og i enkelte tilfeller kreve kompenserende tiltak, utvidet vakthold på alarmstedet. Eier må selv sørge for slikt vakthold eller andre tiltak inntil anlegget er normalisert.

4.4     Ved planlagt arbeid på alarmsender/alarmsentral og/eller arbeid på alarmstedet som kan føre til at alarm blir utløst, skal overføring fra alarmsender kobles ut, slik at eventuelle alarmer ikke kommer inn til ABI. I tilfeller der alarmen utløses ved feil på grunn av arbeid, skal ABI kontaktes umiddelbart. Ved øvelser skal ABI kontaktes på det tidspunktet som øvelsen skal gjennomføres. ABI ønsker å ha telefonisk kontakt med alarmstedet under test/øvelse for å kunne verifisere at riktig alarm fra riktig sted, kommer igjennom, og at denne blir tilbakestilt korrekt.

 

5. Avgifter, formelle forhold

5.1     ABI benytter standard prisgruppesystem der de forskjellige alarmstedene er kategorisert og plassert i prisgruppe, ut i fra størrelse og bruk. Prisgruppesystemet og kriterier for innplassering er likt for alle kommunene i Innlandet. Pris for abonnement/prisgruppe fastsettes av brannvesenets/kommunenes gebyrregulativ årlig, og innkreves av lokalt brannvesen/kommune.

5.2     Abonnementet løper fra den dato leverandør av alarmsender har åpnet for overføring til ABI.

5.3     For alarmoverføringen, utrykning til alarmstedet og kontroll av nøkkelboksen betaler alarmkunden en årlig alarmavgift til brannvesenet. Se gebyrregulativ.

5.4     Brannvesenet foretar kontroll av nøkkelboksen jevnlig, for å sikre at boksen er i orden og virker som forutsatt. Denne ytelsen er inkludert i avgiften. Eventuelle service-kostnader i forbindelse med kontroll av nøkkelboks, vil bli fakturert eier.

5.5     Brannvesenet kvitterer på nøkler, kort o.l. som er lagt i nøkkelboksen. Bruk av nøkkelboksen blir logget i alarmsystemet hos ABI. Ved oppsigelse må alle nøkler leveres tilbake/kvitteres ut til eier.

5.5    Avtalen kan sies opp skriftlig, av begge parter med tre måneders varsel.