MENY

  Startsiden
  Kommuner
  Kontakt oss
  Bedriftsalarm
  Boligalarm
  Brannvesen- Innlandet
  Galleri
  Lenker
  Nyhetsarkiv
  DSB Kartløsning
  DSB hjemmeside
  Kriseinfo.no
  Pris-regulativ
  Skjema for kunder
  Skjema for brannvesen
  DSB Rapport
  Motorola terminal tips
 
 

ETABLERING AV FELLES 110-SENTRAL FOR HEDMARK OG OPPLAND

Av Trond Brenden 
14.04.2011
 
Brannsjefene i Oppland startet i 2009 en prosess for å se på alternative måter å organisere 110-tjenesten på. Bakgrunnen for dette er utbyggingen av Nødnett og at Oppland sammen med Hedmark står først i køen, dersom prosjektet videreføres til fase 1. Nødnett medfører helt ny infrastruktur for meldingsmottak, utvarsling og samhandling for nødetatene, og vil få stor innvirkning på driften av 110- sentralene i Norge fremover.
-

Det er fremsatt forventinger om at 110-regionene må være forberedt til å ta i mot Nødnett når det kommer, både med hensyn til tekniske forhold inne på sentralene og organisering for øvrig. Det er også påpekt viktigheten av å avklare slokkeområder gjennom avtaler, nærmeste enhet skal varsles. Vestoppland politidistrikt har 108 562 innbyggere, Gudbrandsdal 70 386 og Hedmark 185 566. Til sammen utgjør den nye regionen 364 514 innbyggere.

Intensjonen i utredningsarbeidet er å komme til felles grep for å stå best mulig rustet til å møte innføring av Nødnett, dempe kostnadsutviklingen til drift av sentralene og legge til rette, slik at sentralen blir en attraktiv arbeidsplass for operatører med brannfaglig kompetanse. Det følger med en naturlig kvalitetsheving på tjenesten med flermannsbetjent 110-sentral.

Våren 2010 ble det fremlagt en mulighetsstudie som konkluderte med at en felles sentral for fylkene Hedmark og Oppland er å foretrekke, ut fra faglige og økonomiske hensyn. I møte med brannsjefene i Hedmark og Oppland høsten 2010, ble nedsatt en arbeidsgruppe med mandat å utrede en felles sentral for fylkene. Viktige stikkord i mandatet er faglig innhold, økonomi og selskapsform. Videre skal gruppen vurdere fremgangsmetode for valg av lokalisering og komme med anbefaling om lokalisering.

Resultatet fra arbeidet legges frem i felles brannsjefmøte i uke 19. En felles sentral "110-Innlandet" bør være klar for mottak av nødnett sommeren 2012.

Brannsjef Åge Tøndevoldshagen, leder for arbeidsgruppen "110 Innlandet"

-