MENY

  Startsiden
  Kommuner
  Kontakt oss
  Bedriftsalarm
  Boligalarm
  Brannvesen- Innlandet
  Galleri
  Lenker
  Nyhetsarkiv
  DSB Kartløsning
  DSB hjemmeside
  Kriseinfo.no
  Pris-regulativ
  Skjema for kunder
  Skjema for brannvesen
  DSB Rapport
  Motorola terminal tips
 
 

LITT INFORMASJON OM ØSTRE TOTEN KOMMUNE

Adresse: Østre Toten kommune, Rådhusgata, 2859 Lena
Tlf. sentralbord: 61 14 15 00
E-postadresse: post@ostre-toten.kommune.no
Nettsider: www.ostre-toten.kommune.no
   

Informasjon om brannvesenet i Østre Toten:

Adresse: Østre Toten kommune, brannstasjonen, Kolbuvegen 30, 2850 Lena
Tlf. sentralbord: 91 31 41 95
E-postadresse: baard.henriksen@ostre-toten.kommune.no
Nettsider: http://www.ostre-toten.kommune.no/ostre-toten-brannvesen.265570.no.html
Brannstasjoner: Stasjon Ø.1 - Lena
   
Om brannvesenet:  
   

Brannvesenet

 

 

 

Brannvesenets lovpålagte oppgaver

  • Gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, farer ved brann, brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og andre akutte ulykker.
  • Gjennomføre brannforebyggende tilsyn.
  • Gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig stoff ved transport av farlig gods på vei og jernbane.
  • Utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i krigs- og krisesituasjoner.
  • Være innsatsstyrke ved brann.
  • Være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse.
  • Etter anmodning yte innsats ved brann og ulykker i sjøområder innenfor eller utenfor den norske territorialgrensen.
  • Sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg.
 

Innsatstid
Til sykehjem mv., strøk med omfattende og konsentrert næringsdrift og lignende, skal innsatstiden ikke overstige 10 minutter. Innsatstiden kan i særskilte tilfeller være lengre dersom det er gjennomført tiltak som kompenserer den økte risiko. Kommunen skal dokumentere hvordan dette er gjennomført. Innsatstid i tettsteder for øvrig skal ikke overstige 20 minutter. Innsats utenfor tettsteder bør ikke overstige 30 minutter.

Minstekrav
Minstekravene i dimensjoneringsforskriften er knyttet til tettsteder, innbyggertall og innsatstider. Brannvesenets forebyggende- og beredskapsmessige innsats skal organiseres og dimensjoneres minst i henhold til disse. Etter standardkravene skal enhver kommune ha et brannvesen med minst 16 personer, men med ulike krav til vaktberedskap, avhengig av kartlagt risiko- og sårbarhet og tettsteders innbyggertall.
 

Innsatsplaner
Innsatsplaner er utarbeidet der det er nødvendig avhengig av risiko og sårbarhet. Innsatsplaner er oppbevart hos brannsjef, i mannskapsbil 1.1 og kommandobil 0.1.

Forutsetninger for innsatsen
Det forutsettes at brannvesenet ut fra kartlagt risiko skal ha en beredskap som kan starte en innsats ved en "liten" og "større" brann eller ulykke, med overordnet vakt i fast vaktturnus og førsteinnsatslag med minst 4 mannskaper i fast vaktturnus organisert som hjemmevakt, og ha en samlet styrke med minst 10 -14 mannskaper i innsats etter 20 minutter, med eller uten bruk av inngåtte bistandsavtaler.

Når en hendelse får et omfang som beskrives som " de største" branner og ulykker, overstiger dette forventningene til effekten av nevnte beredskap. Det kan ikke forventes at kommunens egen beredskap skal kunne dekke slike hendelser. I disse tilfeller vil bruk av bistandsavtaler, interkommunale avtaler om akutt forurensning, avtale om skogbrannberedskap, sivilforsvarets fredsinnsatsgruppe og sivilforsvarets styrker bli benyttet.